Dydd Mawrth/ Tuesday

10.00 – 11.30

Iaith ac addysg yng Nghymru /
Language and education in Wales

Siaradwyr / Speakers: Eleri Goldsmith, Anna Vivian Jones, Elan Davies, Helen Prosser, Sallie Durbridge ac Ameer Davies Rana
Yn y Gadair/ Chair: Dafydd Trystan

Mae iaith yn arf pwerus. A fydd y cwricwlwm newydd yn sicrhau nad yw Cymru yn gwastraffu manteision gwleidyddol a diwylliannol ei dwyieithrwydd?  

Language is a powerful tool. Will the new curriculum ensure Wales does not waste the political and cultural advantages of its bilingualism? 


14.00 – 15.00
Iaith a chyfieithu / Language and Translation

Siaradwr / Speaker: David Gramling

Yn y Gadair/ Chair: Elin Haf Gruffydd Jones


18.00 – 19.00
Iaith and Refuge

Siaradwyr / Speakers: Alison Phipps and Gwennan Higham, with Sarah Cox, Hyab Yohannes, Sarah Tierney and Joseph Gnagbo 

Teitl amlieithyddol i adlewyrchu safiad a bwriad. Mae Alison a Gwennan yn gyforiog o straeon a rhwystredigaeth, yn gweithio’n ddiwyd wrth y sgrin, mewn caneuon a chalonnau oer i agor lan i ryfeddodau bydoedd amlieithyddol.

Yn y sgwrs hon, byddant yn trafod y dulliau maen nhw wedi’u cymryd, y straeon sydd ganddynt, yn bersonol ac yn broffesiynol, y bywgraffiadau a’r cyndeidiau sydd ganddynt, eu breuddwydio’n ôl ac yn eu cynnal i’r dyfodol, a beth mae’r rhain yn ei olygu ar gyfer eu gwaith priodol gyda phobl sy’n ceisio lloches, ac yn ceisio ieithoedd croesawu, lloches a pherthynas. 

A multilingual title to reflect a stance and an intention. Both Alison and Gwennan are brimming with stories and with frustration, working away at screen, song, and hearts of stone, to open up to the wonders of multilingual worlds.

In this conversation they’ll discuss the approaches they’ve taken, the stories they hold, personal and professional, the biographies and ancestries they hold, dream back and sustain into the future, and what these mean for their respective work with people who seek refuge, and seek languages of welcome, of refuge and relationship.  “