Dydd Llun / Monday

9.45 Gair o groeso / Welcome

Eluned Morgan AS

Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg  i agor y gynhadledd / Minister for Mental Health, Wellbeing and Welsh Language to open the symposium 

Gosod y cyd-destun: Trwy brism iaith /  Scene setting: Through the language prism


Siaradwr/ Speaker: Mererid Hopwood 


10.00 – 11.30
Meddwl am iaith: iaith, hunaniaeth a pherthyn / Thinking about Language: Language, identity and belonging

Siaradwyr / Speakers:  Lǐ Wéi &  Antonella Sorace 
Yn y Gadair/ Chair: Mererid Hopwood 

Sut mae iaith yn llunio pwy ydyn ni ac i ble ydyn ni’n perthyn? Bydd yr Athro Li Wei a’r Athro Antonella Sorace yn treiddio i’r cwestiynau dwys hyn. 

How does language shape who you are and where you belong? Professor Li Wei and Professor Antonella Sorace delve into these profound questions. 


12.45 – 13.30
Gweithdy/ Workshop

Archwilio ein hunain amlieithyddol : Gweithdy rhyngweithiol

Exploring our multilingual selves: Interactive workshop 

Elin Arfon , Eira Jepson  

Mae llawer ohonom yn addysgu, yn ymchwilio neu’n gweithio gydag ieithoedd o ddydd i ddydd, ond i ba raddau ydyn ni wir yn deall ein hamlieithyddrwydd ein hunain? Sut mae ein hunaniaeth yn rhyngweithio gyda’n teithiau iaith, pa alluogwyr a rhwystrau a wynebwn ar hyd y ffordd ac i ba raddau y mae ein ‘mamiaith (mamieithoedd)’ yn dylanwadu ar ddysgu ieithoedd newydd?

Ymunwch yn y gweithdy rhyngweithiol, byr hwn, a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrio ar eich hunan amlieithyddol a thrafod sut gall hyn gefnogi’r gwaith o hyrwyddo amlieithrwydd yng Nghymru a gwneud y mwyaf o botensial Cymraeg 2050, Dyfodol Byd-eang a’r Cwricwlwm i Gymru 2022.

Many of us teach, research or work with languages on a day to day basis, but how well do we really understand our own multilingual selves? How do our identities interact with our language journeys, what enablers and barriers do we face along the way, and to what extent do our ‘mother tongue(s)’ influence our learning of new languages? 

Join this short, interactive workshop, which will provide an opportunity to reflect on your own multilingual self and discuss how this can support the promotion of multilingualism in Wales and maximise the potential of Cymraeg 2050, Global Futures and the Curriculum for Wales 2022. 


14.00 – 15.30
Iaith ac addysg: dysgu, addysgu ac asesu /
Language and education: teaching, learning and assessing

Siaradwyr / Speakers: Tess Fitzpatrick , Gabriela Meier & Emyr Davies
Yn y Gadair/ Chair: Claire Gorrara

Sut mae ysgogi rhagor o fyfyrwyr i astudio ieithoedd yn y Cwricwlwm newydd i Gymru? 

How can we motivate more students to study languages in the new Curriculum for Wales? 


17.00 – 18.00
Iaith a chreadigrwydd / Language and creativity

Siaradwyr / Speakers: Angharad Price, Patrick McGuinness & Katrin Kohl

“Mae deialog wrth wraidd creadigedd ieithyddol” – Maniffesto Amlieithrwydd Creadigol

Gan ddwyn ynghyd ymchwil a myfyrdodau ar ymarfer creadigol mewn mwy nag un iaith, bydd y digwyddiad hwn yn archwilio’r cyfleoedd y mae amlieithrwydd yn eu darparu i awduron. Ymunwch â Katrin Kohl a chyn enillwyr Llyfr y Flwyddyn Cymru Angharad Price a Patrick McGuinness am y drafodaeth bryfoclyd hon.

“Dialogue is at the heart of linguistic creativity” – Creative Multilingualism manifesto

Bringing together research and reflections on creative practice in more than one language, this event will explore the opportunities that multilingualism provides for writers. Join Katrin Kohl and former Welsh Book of the Year winners Angharad Price and Patrick McGuinness for this thought-provoking discussion.”