New Fellows of the Learned Society of Wales Elected / Ethol Cymrodyr Newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

The Learned Society of Wales is pleased to announce the results of its 2012 Election of new Fellows.

 

A full list of new Fellows may be found in the Media Release here.

 

This election has strengthened the Society considerably, adding seventy-three Fellows to its ranks.  Like the fifty-eight Founding Fellows and the one-hundred and nineteen Fellows elected in 2011, the newly-elected Fellows represent a broad range of academic disciplines.  Most are based in Welsh universities but a number are based in other parts of the United Kingdom or overseas.

 

Sir John Cadogan, the Society’s President, said:

We have elected a further very strong cohort of new Fellows, to add to the existing list of excellent Founding Fellows and Fellows.  Over the coming years, our Fellowship will continue to grow by election judged by peer review.  To be elected will continue to be a target for our young scholars.

*   *   *

Mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyhoeddi canlyniad Etholiad 2012 am Gymrodyr newydd.

 

Ceir rhestr lawn o’r Cymrodyr newydd yn y Datganiad i’r Cyfryngau a geir yma.

 

Mae’r etholiad hwn wedi cryfhau’r Gymdeithas yn sylweddol, gan ychwanegu saith deg a thri o Gymrodyr i’w rhengoedd. Yn debyg i’r pum deg wyth o Gymrodyr Cychwynnol a’r cant a phedwar ar bymtheg o Gymrodyr a etholwyd yn 2011, mae’r Cymrodyr  newydd yn cynrychioli ystod eang o ddisgyblaethau academaidd. Mae’r rhan fwyaf wedi’u lleoli mewn prifysgolion yng Nghymru ond mae nifer mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig neu dramor.

 

Dywedodd Syr John Cadogan, Llywydd y Gymdeithas:

 Rydym wedi ethol cohort cryf o Gymrodyr newydd, i ychwanegu at y rhestr ragorol o Gymrodyr Cychwynnol a Chymrodyr. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd ein Cymrodoriaeth yn parhau i dyfu drwy etholiad a fernir drwy adolygiad cymheiriaid. Bydd cael eu hethol yn parhau i fod yn darged i’n hysgolheigion ifanc.