Support us / Cefnogi

Supporting the Society:

making a donation to the Appeal Fund

 

The Society’s short-term aim to have developed itself by the end of 2014/15 as “a sustainable organisation that is fit for purpose and that is acknowledged both as the recognised representative of the world of Welsh learning internationally and as a source of authoritative, scholarly and critical comment and advice to the National Assembly and other bodies on policy issues affecting Wales”.

Financial security and independence are essential if we are to succeed in realising this aim and we need significant additional income to enable the Society to carry out the range of activities necessary for it to flourish.  In 2011 the Society therefore launched a fundraising Appeal and we will be most grateful for any support that you are able to provide.  Please make cheques payable to The Learned Society of Wales and send them to:

The Learned Society of Wales, The University Registry, King Edward VII Avenue, Cathays Park, Cardiff CF10 3NS

If you wish to make a donation over a period of time, by Standing Order, you can download a Standing Order Mandate Form here.

 

Gift Aid

As a registered charity (no. 1141526) the Society is able to take advantage of the Gift Aid provision, which increases the value of donations, bequests and similar gifts by 25 per cent.  If you are a UK tax payer and wish to enable the Society to benefit from this provision you can obtain a Gift Aid form here.

 

A Legacy for the Future

___________________

 

 Cefnogi’r Gymdeithas: gwneud rhodd i’r Gronfa Apêl

Nod strategol tymor byr y Gymdeithas yw, erbyn diwedd 2014/15, datblygu ei hun yn “sefydliad cynaliadwy sy’n addas i’r diben ac a adwaenir fel cynrychiolydd cydnabyddedig dysg Gymreig yn rhyngwladol a hefyd fel ffynhonnell o sylwadau a chyngor awdurdodol, ysgolheigaidd a beirniadol i’r Cynulliad Cenedlaethol a chyrff eraill ar faterion polisi sy’n effeithio ar Gymru”.

 Mae sicrwydd ac annibyniaeth ariannol yn hanfodol os ydym am lwyddo i wireddu ein huchelgais yn hyn o beth ac y mae arnom angen incwm sylweddol ychwanegol i alluogi’r Gymdeithas i gynnal yr amrywiaeth o weithgareddau sy’n angenrheidiol iddi allu ffynnu  Yn 2011 lansiwyd Apêl gan y Gymdeithas i godi arian ac y byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth y byddwch yn gallu darparu.  Gofynnir i chi wneud sieciau’n daladwy i Gymdeithas Ddysgedig Cymru a’u danfon at:

Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cofrestrfa’r Brifysgol, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS

Os ydych yn dymuno gwneud rhodd dros gyfnod o amser, gallwch lawr lwytho Gorchymyn Archeb Sefydlog yma.

 

 Cymorth Rhodd

Fel elusen gofrestredig (rhif 1141526) mae’r Gymdeithas yn gallu cymryd mantais o’r ddarpariaeth Cymorth Rhodd, sy’n ychwanegu 25% at werth unrhyw rodd neu gymynrodd arall. Os ydych chi’n talu trethi yn y DU ac yn dymuno caniatáu i’r Gymdeithas fanteisio ar y ddarpariaeth hon, gallwch gael ffurflen Cymorth Rhodd yma.

 

Etifeddiaeth i’r  Dyfodol