Nomination of Council Members (2015)

The forms for Nomination of Council Members (Society Year 2015) are now available to download from this page.

Nominations may be submitted in English or in Welsh.

Fellows who intend to submit nominations are asked to note the following information:

  • Nominations must be submitted on the Nomination Form enclosed, which must be returned to arrive by no later than Monday 7 April 2015.
  • Each nomination must have the support of at least three nominators.
  • The nominated candidate must also submit a signed Summary Statement Form, highlighting relevant skills and experience and confirming his/her willingness to stand for election.  This form must also be returned to the Society by Monday 7 April 2015 or the nomination will be declared invalid.
  • Separate forms should be used for each nominee.

 

 

Mae’r ffurflenni ar gyfer Enwebu Aelodau’r Cyngor (Blwyddyn y Gymdeithas 2015) yn awr ar gael i’w lawr lwytho o’r dudalen hon.

Gellir cyflwyno enwebiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu drwy gyfrwng y Saesneg. 

Gofynnir i Gymrodyr sy’n bwriadu cyflwyno enwebiadau nodi’r wybodaeth ganlynol:

  • Rhaid cyflwyno enwebiadau ar y Ffurflen Enwebu amgaeedig, y dylid ei dychwelyd i gyrraedd erbyn dydd Llun 7 Ebrill 2015 fan bellaf.
  • Rhaid i bob enwebiad gael cefnogaeth o leiaf tri enwebwr.
  • Rhaid i’r ymgeisydd a enwebir hefyd gyflwyno Ffurflen Datganiad Cryno, sy’n amlygu unrhyw sgiliau a phrofiad perthnasol, ac yn cadarnhau ei fodlonrwydd i sefyll etholiad. Rhaid dychwelyd y ffurflen hon hefyd ataf i erbyn 7 Ebrill 2015 neu bydd yr enwebiad yn annilys.
  • Dylid defnyddio ffurflenni ar wahân ar gyfer pob enwebai.