Loading Events
  • This event has passed.

Through the Language Prism: Monday 23rd November

Monday 23 November
Online

9.45 Gair o groeso / Welcome

Gweinidog Llywodraeth Cymru i agor y gynhadledd / Welsh Government Minister to open the symposium Gosod y cyd-destun: Trwy brism iaith /  Scene setting: Through the language prism

Siaradwr/ Speaker: Mererid Hopwood


10.00 – 11.30 Meddwl am iaith: iaith, hunaniaeth a pherthyn / Thinking about Language: Language, identity and belonging

Siaradwyr / Speakers:  Lǐ Wéi &  Antonella Sorace  Yn y Gadair/ Chair: Mererid Hopwood 


12.45 – 13.30 Gweithdy/ Workshop

Archwilio ein hunain amlieithyddol : Gweithdy rhyngweithiol

Exploring our multilingual selves: Interactive workshop

Elin Arfon , Eira Jepson

Mae llawer ohonom yn addysgu, yn ymchwilio neu’n gweithio gydag ieithoedd o ddydd i ddydd, ond i ba raddau ydyn ni wir yn deall ein hamlieithyddrwydd ein hunain? Sut mae ein hunaniaeth yn rhyngweithio gyda’n teithiau iaith, pa alluogwyr a rhwystrau a wynebwn ar hyd y ffordd ac i ba raddau y mae ein ‘mamiaith (mamieithoedd)’ yn dylanwadu ar ddysgu ieithoedd newydd? Ymunwch yn y gweithdy rhyngweithiol, byr hwn, a fydd yn rhoi cyfle i fyfyrio ar eich hunan amlieithyddol a thrafod sut gall hyn gefnogi’r gwaith o hyrwyddo amlieithrwydd yng Nghymru a gwneud y mwyaf o botensial Cymraeg 2050, Dyfodol Byd-eang a’r Cwricwlwm i Gymru 2022.
Many of us teach, research or work with languages on a day to day basis, but how well do we really understand our own multilingual selves? How do our identities interact with our language journeys, what enablers and barriers do we face along the way, and to what extent do our ‘mother tongue(s)’ influence our learning of new languages? Join this short, interactive workshop, which will provide an opportunity to reflect on your own multilingual self and discuss how this can support the promotion of multilingualism in Wales and maximise the potential of Cymraeg 2050, Global Futures and the Curriculum for Wales 2022.

14.00 – 15.30 Iaith ac addysg: dysgu, addysgu ac asesu / Language and education: teaching, learning and assessing

Siaradwyr / Speakers: Tess Fitzpatrick , Gabriela Meier & Emyr Davies Yn y Gadair/ Chair: Claire Gorrara


17.00 – 18.00 Iaith a chreadigrwydd / Language and creativity

Siaradwyr / Speakers: Angharad Price, Patrick McGuinness & Katrin Kohl

“Mae deialog wrth wraidd creadigedd ieithyddol” – Maniffesto Amlieithrwydd Creadigol Gan ddwyn ynghyd ymchwil a myfyrdodau ar ymarfer creadigol mewn mwy nag un iaith, bydd y digwyddiad hwn yn archwilio’r cyfleoedd y mae amlieithrwydd yn eu darparu i awduron. Ymunwch â Katrin Kohl a chyn enillwyr Llyfr y Flwyddyn Cymru Angharad Price a Patrick McGuinness am y drafodaeth bryfoclyd hon.
“Dialogue is at the heart of linguistic creativity” – Creative Multilingualism manifesto Bringing together research and reflections on creative practice in more than one language, this event will explore the opportunities that multilingualism provides for writers. Join Katrin Kohl and former Welsh Book of the Year winners Angharad Price and Patrick McGuinness for this thought-provoking discussion.”
Event Details
Date
Monday 23 November
Cost
Free
Website
https://www.learnedsociety.wales/ieithoedd/register-here/
Organizer
Learned Society of Wales
Venue
Online